Privacy,

Heemkring Ter Ham vzw  Steenokkerzeel

Geachte leden,
Vanaf deze maand (mei 2018) treedt de nieuwe Europese regelgeving (GDPR) voor gegevensbescherming in voege. Vandaar dat wij als vereniging de verzendlijst van onze e-nieuwsbrieven en adressenbestanden aan deze regels dienen aan te passen alsook onze databases die we dienen te registreren bij de Privacy-commissie. Ook alle andere verenigingen moeten zich eveneens aan de regels houden.
Wie nog door de Heemkring Ter Ham vzw Steenokkerzeel op de hoogte gehouden wil worden van het reilen en zeilen van onze kring, moet zich vanaf nu dus officieel registreren.
De gegevens zijn enkel bestemd voor verzending van nieuwsbrieven of berichten van Heemkring Ter Ham vzw Steenokkerzeel of om U als lid op de hoogte te houden van gebeurtenissen en activiteiten van onze kring.
Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven en U kunt uw gegevens achteraf zelf beheren en U ook uitschrijven als U wenst om geen berichten te willen ontvangen. Wie zich niet registreert zal vanaf september 2018 geen berichten van ons meer in zijn e-brievenbus ontvangen.

 

 


Privacyverklaring Heemkring Ter Ham vzw,

Heemkring Ter Ham vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Heemkring Ter Ham vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Heemkring Ter Ham vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring vragen heeft
hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Heemkring Ter Ham vzw
Tervuursesteenweg 173
1820 Perk
[email protected]

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Heemkring Ter Ham vzw verwerkt ten behoeve van de uitvoering van onze missie:
De vereniging heeft als doel het bestuderen van de levensomstandigheden, gewoonten en gebruiken van de mensen die de gemeente of streek bewonen of bewoond hebben, alsook de opgedane kennis op vlak van geschiedenis, volkskunde en oudheden te bevorderen en te verspreiden en tot slot het nastreven van het behoud en het herstel van het lokale en onroerende patrimonium

 

Om de missie tot uitvoering te brengen worden de persoonsgegevens verzameld en verwerkt voor volgende doeleinden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Heemkring Ter Ham vzw het versturen van uitnodigingen en publicaties zoals ons driemaandelijks tijdschrift ‘De Veerle’ en onze website
 • het mee communiceren van nieuws, activiteiten, publicaties en andere relevante informatie van, voor en over de cultureel-erfgoedgemeenschap heemkunde ten behoeve de werking van de kring en ook om onze lokale archieven bekender te maken en te versterken
 • de kennisopbouw en kennisdeling in het netwerk van onze kring te doen en uit te bouwen en zelfs uit te bouwen via regionale initiatieven.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: zoals uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mail.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens
hebben verkregen.

Er kunnen foto- of camerabeelden genomen worden als u deelneemt aan onze activiteiten. Indien u niet gefotografeerd of gefilmd wil worden dient u ons dit schriftelijk mee te delen voor de aanvang van een activiteit. De verworven beelden worden enkel in het kader van promotie en communicatie van de werking van Heemkring Ter Ham vzw verwerkt. De verworven beelden worden nooit zonder voorafgaande toestemming aan derde partijen verstrekt.

De verwerking van de persoonsgegevens door Heemkring Ter Ham vzw gebeurt op basis van volgende wettelijke basis:

 • om een contract met u uit te voeren dat afgesloten wordt met wederzijdse toestemming
 • voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Heemkring Ter Ham vzw , waarbij deze belangen met uw grondrechten en fundamentele vrijheden worden afgewogen
 • in specifieke gevallen, met uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie; deze toestemming kan op elk moment in overeenstemming met de wet ingetrokken worden
 • in het kader van het algemeen belang, in overeenstemming met art. 89, met oog op het bewaren, ontsluiten… van persoonsgegevens vanuit een waarde voor het ‘algemeen belang’

 

Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming
voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken,
zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking
daarvan.

Bewaartermijn

Heemkring Ter Ham vzw bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens die geen meerwaarde bieden in het kader van archivering van het verenigingsleven voor het algemeen belang worden niet langer dan 5 jaar bewaard.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens Heemkring Ter Ham vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze kernmedewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke
wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met
ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel hiervan. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

Heemkring Ter Ham vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we in dat geval een aankondiging doen op onze website.